Ook in moeilijke tijden zijn we er voor u!

Het coronavirus COVID-19 eist zijn tol op economisch vlak. Steeds meer winkels en bedrijven moeten noodgedwongen het werk neerleggen. De kans is zeer groot dat ook uw onderneming werd getroffen. Hierdoor komt er mogelijk wel tijd vrij om de interne organisatie van uw onderneming onder de loep te nemen. Wij kunnen ons immers goed voorstellen dat u als zelfstandige ondernemer en werkgever met een heel aantal vragen blijft zitten.

Onze juristen kunnen u hierbij ondersteunen.

 

In de eerste plaats zullen arbeidsrechtelijke vragen rijzen.
Dient u uw werknemers verder uit te betalen? Kan u zich beroepen op (economische) overmacht? Wat met zieke werknemers?

 

Verder bieden wij advies bij al uw contracten.
Zo kunnen uw lopende contracten misschien worden opgeschort omwille van overmacht.

 

Daarnaast kan het belangrijk zijn om enkele zaken schriftelijk vast te leggen met uw klanten of leveranciers.
Bij vragen over huurrecht, aannemingsovereenkomsten… kan u bij ons terecht.

 

Tot slot benadrukt huidige situatie nog maar eens het belang van goede algemene voorwaarden.
Zorg ervoor dat uw leveringsvoorwaarden en betaalafspraken reeds bij aanvang vastliggen!

 

Onze juristen helpen u hierbij graag verder. Contacteer ons via telefoonnummer 089 84 55 91.
U kunt hen bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00.

Coronavirus: Uw werknemer komt terug uit het buitenland

De verspreiding van het coronavirus kan gevolgen hebben voor u als werkgever.
De kans is immers reëel dat uw werknemer tijdens de vakantieperiode naar het buitenland is getrokken.
De concrete gevolgen variëren naar gelang de kleur van de vakantiebestemming werd vastgesteld op groen, rood of oranje.

Groen

In dit geval wordt er geen test opgelegd en kan uw werknemer gewoon komen werken.

Rood

Na terugkeer wordt een verplichte test én quarantaine gedurende 14 dagen opgelegd.

Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer zal u gedurende één maand dienen in te staan voor gewaarborgd loon. Daarna valt de werknemer terug op een ziekte-uitkering.

Indien de werknemer arbeidsgeschikt is en telewerk mogelijk is, kan uw werkgever van thuis uit werken waarbij het loon wordt verder betaald. Zodra telewerk niet mogelijk is, kan de werknemer beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht.

Oranje

In tegenstelling tot de situatie bij de rode zone, verplicht de overheid in dit geval geen test en quarantaine. De overheid verzoekt terugkerende reizigers evenwel om gedurende 14 dagen vrijwillig in quarantaine te gaan.

Uiteraard kan u als werkgever geen quarantaine opleggen op en kan u de werknemer niet weigeren om te komen werken zolang geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voorligt.

Best kan u in overleg met de werknemer naar een oplossing zoeken (bv. telewerk). U kan ook aan de werknemer vragen (niet verplichten!) om naar de huisarts te gaan vooraleer het werk te hervatten.

Voor meer informaties betreffende de verschillende zones: https://diplomatie.belgium.be/nl

 

Vragen? Onze juristen staan voor u klaar.
Ze zijn bereikbaar op tel. 089/84.55.91 of juridisch@incassozaken.be

Wetswijziging B2B-relaties

Ingrijpende veranderingen in uw relaties met ondernemingen (B2B-relaties)

Vanaf 1 december 2020 worden uw overeenkomsten met zakelijke klanten-ondernemingen strenger geregeld. Ingevolge een wetswijziging is het mogelijk dat bepaalde afspraken die u doorgaans met ondernemingen vastlegt als onrechtmatig worden beschouwd. Het is daarom van groot belang dat uw algemene voorwaarden en overeenkomsten reeds vóór deze datum in orde zijn.

Onrechtmatige bedingen
Via de wetswijziging wordt een lijst met verboden bedingen in contracten tussen ondernemingen in het leven geroepen. Inzake de consumentenbescherming bestaat een dergelijke lijst al langer.

De wetgever wil op deze manier aan ondernemingen – net zoals eerder aan consumenten – een zekere beschermingen bieden.

Het gaat om bedingen die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de plichten van de contracterende ondernemingen.

Zwarte lijst
Vooreerst werd een zwarte lijst opgenomen. Deze lijst bevat bedingen die hoe dan ook als onrechtmatig worden beschouwd en verboden zijn.

Zo zijn clausules die op onweerlegbare wijze de kennisname of aanvaarding van bedingen – waarvan men geen kennis kon nemen voor contractsluiting – absoluut verboden.

U zal dus steeds moeten aantonen dat uw klanten kennis hebben genomen van uw algemene voorwaarden. Een goed gebruik van uw algemene voorwaarden is dus belangrijker dan ooit.

Grijze lijst
Daarnaast werd voorzien in een grijze lijst met bedingen die – behoudens tegenbewijs – onrechtmatig zijn.

Indien uw klant meent benadeeld te zijn door een beding in uw overeenkomst of algemene voorwaarden dat op de grijze lijst staat, kan u bewijs leveren dat het beding niet onrechtmatig is.

Omgekeerd zal uw medecontractant bewijs moeten leveren indien u aanvoert dat een van haar bedingen op de grijze lijst staat.
Bij de beoordeling van het beding zal o.a. rekening worden gehouden met de betrokken sector, commerciële gebruiken en de noodzaak van het beding.

Conclusie
De wetswijziging veroorzaakt een niet te onderschatten inperking op de voorheen soepelere handelsrelaties.
Zorg er daarom voor dat uw overeenkomsten en algemene voorwaarden op punt staan vóór 1 december 2020. Op deze manier voorkomt u onaangename verrassingen.

 

Hulp nodig bij het op punt zetten van uw overeenkomsten en algemene voorwaarden?
Contacteer onze juristen op info@incassozaken.be of tel. 089/84.55.91.